Skatīt visus piedāvājumus

SIA „AB Noma” NOMAS LĪGUMA NOTEIKUMI

Līguma priekšmets.
1. Nomnieks nomā un Iznomātājs piekrīt Automašīnas nomai uz noteikto periodu, un Nomnieks apņemas maksāt Iznomātājam nomas maksu atbilstoši līguma nosacījumiem, kā arī abas puses apņemas ievērot turpmāk līgumā minētos noteikumus.
2. No nomas līguma parakstīšanas brīža uz Nomnieku pāriet Automašīnas valdījums, pastiprinātas bīstamības avota vadītāja un Automašīnas nejaušas bojāejas riski.

Automašīnas nomas galvenie nosacījumi.
3. Automašīna tiek nodota Nomniekam uz visu nomas periodu.
4. Minimālais Automašīnas nomas laiks ir 24 (divdesmit četras) stundas. Automašīnas nomas cena ir noteikta par 24 (divdesmit četrām) stundām ari gadījumā, ja automašīna ir lietota mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas.
5. Lai pagarinātu nomas laika periodu vai izbeigtu līgumu pirms noteiktā termiņa, abas puses vienojas par attiecīgiem šī Līguma grozījumiem.
6. Gadījumā, ja nav notikusi vienošanās par nomas laika pagarināšanu un nomnieks nav nodevis Automašīnu Iznomātājam nomas perioda beigās nodošanas vietā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātajam ir tiesības uzskatīt Automašīnu par nozagtu un informēt par to likumā noteiktās institūcijas. Ja augstāk minētie apstākļi ir radījuši zaudējumus Iznomātājam, Nomniekam ir pienākums tos atlīdzināt divkāršā apmērā.
7. Nomnieks apņemas lietot Automašīnu taupīgi un saimnieciski saskaņā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem un rūpīgi sekot citām, no Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas un Iznomātāja noteiktajiem Transportlīdzekļa uzturēšanas, lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem izrietošajām prasībām.
8. Automašīnu drīkst lietot (vadīt) līgumā minētais Nomnieks ar noteikumu, ka Nomniekam ir derīga autovadītāja apliecība un, ka līguma parakstīšanas brīdī, Nomnieks ir sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gada vecumu.
9. Automašīnu drīkst vadīt Nomnieka pilnvarota cita persona, ja viņš/viņa atbilst visām šī Līguma prasībām, ar noteikumu, ka abas puses ir par to vienojušās rakstiskā veidā.
10. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par šofera rīcību un viņam ir pienākums nodrošināt, lai šoferis pilnībā piekrīt līguma noteikumiem.
11. Nomas perioda sākumā Iznomātājs nogādā Automašīnu Nomniekam ar visu tai paredzēto aprīkojumu un saistītajiem dokumentiem.
12. Parakstot šo nomas līgumu, Nomnieks apstiprina, ka Automašīna saņemšanas brīdī ir labā tehniskā stāvoklī, pilnībā sagatavota lietošanai, tīra un bez bojājuma pazīmēm un ar savu parakstu apstiprina līgumā noradīto Automašīnas tehnisko stāvokli.
13. Nomniekam nav tiesības izmantot Automašīnu:
1. Pasažieru pārvadāšanai par samaksu ar vai bez nolūka;
2. Vilkt vai stumt citu automašīnu vai piekabi;
3. Pārvadāt mantas, pārkāpjot muitas noteikumus vai citus normatīvos aktus;
4. Alkohola vai narkotisko vielu iespaidā;
5. Autosacīkstēm vai to sagatavošanai;
6. Ārpus valsts teritorijas bez Iznomātāja piekrišanas;
7. Autovadītāju apmācīšanai;
8. Ārpus oficiāli iezīmētiem ceļiem;
9. Pārvadāt pasažierus, kuru skaits pārsniedz Automašīnas sēdvietu skaitu.
14. Ja Automašīna netiek izmantota, tā obligāti jānovieto apsargājamā maksas stāvlaukumā vai slēgtā teritorijā laika posmā no 24.00 līdz 06.00.
15. Pēc nomas termiņa beigām abas puses paraksta aktu par Automašīnas tehnisko stāvokli tās pieņemšanas brīdī.
16. Automašīna tiek izīrēta ar pilnu degvielas tvertni. Pēc nomas perioda beigās nododot a/m ar nepilnu degvielas tvertni, iztrūkstošais degvielas daudzums tiek ieturēts dubultā apmērā no drošības naudas.

Pušu tiesības un pienākumi.
17. Nodrošināt, ka līguma nosacījumi ir pilnībā izpildīti un Nomniekam ir tiesības bez jebkādiem traucējumiem lietot Automašīnu visā nomas periodā.
18. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj kādus no līguma noteikumiem, Iznomātājam ir tiesības lauzt līgumu un šajā gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties izpildīt līguma prasības attiecībā uz Automašīnu un šo līgumu.
19. Visā nomāšanas periodā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Automašīnas lietošanu un tās uzraudzību. Iepriekšminētais attiecas arī uz gadījumu, ja Automašīnu pēc vienošanās lieto trešā persona.
20. Nomāšanas periodā Nomniekam nav tiesības veikt Automašīnas labošanu vai veikt kādas uzlabojuma instalācijas bez iepriekšējas vienošanās ar Iznomātāju.
21. Nomniekam nav tiesību atstāt Automašīnā reģistrācijas dokumentus, atslēgas, CD iekārtas noņemamo priekšējo paneli (ja panelis ir noņemams) vai vērtīgas personiskās mantas. Nomnieka pienākums ir, izkāpjot no Automašīnas, to aizslēgt un aktivizēt signalizāciju, kā arī ievērot vispārpieņemtus piesardzības pasākumus, lai novērstu Automašīnas nolaupīšanu.
22. Nomāšanas periodā Nomniekam ir pienākums veikt visas iespējamās darbības (pasākumus), lai aizsargātu Iznomātāja un apdrošināšanas sabiedrības intereses satiksmes negadījuma vai citā apdrošināšanas gadījumā, ieskaitot:
1. pierakstīt (fiksēt) satiksmes negadījuma iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses;
2. nekavējoties informēt policiju par satiksmes negadījumu;
3. ne vēlāk kā 24h laikā informēt Iznomātāju pa tālr. 29690000 (visu diennakti) par satiksmes negadījumu un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un aktus, kas attiecas uz šo negadījumu;
4. neatstāt negadījuma vietu, pirms ir nokārtotas visas formalitātes ar policiju un ir atļauts atstāt notikuma vietu;
5. neuzņemties vainu vai atbildību;
6. neatstāt Automašīnu, pirms nav nodrošināta tās aizsardzība un drošība.
7. Gadījumā, ja Automašīnai nodarītie bojājumi ir radušies Nomnieka neuzmanīgas rīcības (t.sk. pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus), apzinātas vai neapzinātas darbības, vai bezdarbības (t.sk. Automašīnas vadīšana, esot alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā) rezultātā, kā arī neievērojot šī līguma Vispārīgos noteikumus, Nomniekam ir jāsedz Iznomātājam visi radītie zaudējumi pilnā apmērā.
23. Ja atgriežot Automašīnu, tam tiek konstatēti bojājumi, Automašīna tiek nogādāta uz iznomātāja noteiktu sertificētu servisu zaudējumu aprēķināšanai.
24. Beidzoties nomāšanas periodam, Nomniekam ir pienākums atgriezt Iznomātājam iztīrītu Automašīnu. Ja Nomnieks neievēro iepriekšminētos noteikumus, Iznomātājam ir tiesības ieturēt sekojošas soda naudas:
1. par virsbūves mazgāšanu 15,00 EUR (piecpadsmit eiro);
2. par salona tīrīšanu 20,00 EUR (divdesmit eiro);
3. par salona ķīmisko tīrīšanu 100,00 EUR (viens simts eiro).
25. Smēķēt Automašīnā kategoriski aizliegts. Sods 80,00 EUR (astoņdesmit eiro).
26. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties atprasīt Automašīnu un lauzt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:
1. Nomnieks bojā iznomāto Automašīnu, to nekārtīgi vai līgumam pretēji lietojot;
2. Automašīna prasa neatliekamus un tik lielus izdevumus, ka nav iespējams atstāt līgumu spēkā;
3. Nomnieks iznomāto Automašīnu bez Iznomātāja piekrišanas nodod tālāk jebkurai citai trešajai personai;
4. Nomnieks nepilda kādu no šī Līguma nosacījumiem.
Šajā punktā norādītajos gadījumos Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka nomas maksu par 7 dienām.
27. Beidzoties nomas periodam, Nomnieks atgriež Automašīnu Iznomātājam, kā arī visus kopā ar Automašīnu saņemtos dokumentus un atslēgas pilnā komplektācijā. Par dokumentu vai atslēgu nozaudēšanu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti eiro) apmērā.
28. Visā nomas periodā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Automašīnas uzraudzību un tam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai uzturētu Automašīnu labā tehniskajā stāvoklī un nodrošinātu, lai tās uzraudzība neradītu zaudējumus iznomātājam.
1. Gadījumā ja ir notikusi Automašīnas zādzība un Nomnieks nevar uzrādīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un/vai transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu, Nomnieks sedz Iznomātājam Automašīnas vērtību 100% apmērā no līgumā norādītās Automašīnas vērtības.
2. Ceļu satiksmes negadījuma, dabas katastrofas, vandālisma vai ugunsgrēka gadījumā Nomnieka atbildība atbilst Pieņemšanas-Nodošanas aktā atzīmētajai atbildības summai. Iespējama Nomnieka apdrošināšanas pamata pašriska nomaksa (0% pašrisks) - 10,00 EUR (desmit eiro) dienā. Automašīnas aizdzīšanas, zādzības vai laupīšanas gadījumā Nomnieka atbildība atbilst Pieņemšanas-Nodošanas aktā ailē „Apdrošināšana pret zādzību” atzīmētajai atbildības summai.
3. Nomniekam ir jāsedz pašrisks (Atbildība) līdz 450,00 (četri simti piecdesmit eiro) apmērā, atgriežot Automašīnu ar bojātām riepām, ieplīsušiem vēja aizsargstikliem, iznīcinātu vai nozaudētu dokumentāciju, atslēgām, stūres saslēgu vai bojātu signalizācijas kontroles sistēmu, ka arī ar citiem bojājumiem.
29. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem mantām, lietām un vērtībām, kas tikušas transportētas vai atstātas Automašīnā. Ar šo Nomnieks atbrīvo Iznomātāju no jebkādas atbildības par darbībām, maksājumiem, pretenzijām un ievainojumiem (traumām), kas radušies šādu zaudējumu vai bojājumu rezultātā.
30. Automašīnas saņemšanas brīdī Nomnieks pilnībā uzņemas atbildību par jebkurām darbībām, kas tiks veiktas ar Automašīnu un tās lietošanu, ieskaitot arī par pielietojuma mērķi, precēm, objektiem, personām, kas ar to tiks pārvadātas.
31. Ja Automašīnas radio/mūzikas instalācija tiek nozagta un Nomnieks nevar uzrādīt šīs radio/mūzikas instalācijas paneli, tas netiek uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu un Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu Iznomātājam pilnā apmērā.
32. Nomnieks apņemas ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus, kā arī apņemas segt visas soda naudas un citus maksājumus, kas radušies Nomnieka vainas dēļ, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Gadījumā, ja pēc Automašīnas pieņemšanas tiek konstatēts, ka Nomnieks nav norēķinājies par izdarītajiem pārkāpumiem, Iznomātājs ir tiesīgs nosūtīt Nomniekam Administratīvā pārkāpuma protokola kopiju, nomas līguma kopiju un rēķinu par izdarītajiem pārkāpumiem, kas Nomniekam jānomaksā 30 dienu laikā. Gadījumā, ja Nomnieks nav veicis rēķina apmaksu 30 dienu laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam soda naudu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro) apmērā un pilnībā apmaksā Valsts institūciju piestādītos rēķinus par izdarītajiem pārkāpumiem, kā arī Iznomātājs ir tiesīgs vērsties Latvijas Republikas tiesās par piespiedu parāda piedziņu.
33. Nomniekam ir kategoriski aizliegts ar Automašīnu piedalīties dažādās legālās vai nelegālās autosacīkstēs (dragreiss, drifts u.c.), kā arī ar Automašīnu atrasties jebkāda veida lidlaukos vai skrejceļos. Ja Nomnieks neievēro šī punkta nosacījumus, tad Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties lauzt nomas līgumu un atgriezt sev Automašīnu, kā arī Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 300,00 (trīs simti eiro) apmērā (Šis līguma punkts tiks kontrolēts ar Automašīnā uzstādītu GPS sistēmu).
34. Nomniekam ir kategoriski aizliegts ar Automašīnu izbraukt ārpus Latvijas Republikas robežām. Ja Nomnieks neievēro šī punkta nosacījumus, tad Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties lauzt nomas līgumu un atgriezt sev Automašīnu, kā arī Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 300,00 (trīs simti eiro) apmērā (Šis līguma punkts tiks kontrolēts ar Automašīnā uzstādītu GPS sistēmu).
35. Ja Nomnieks neievēro šī līguma nosacījumus, un Automašīna netiek atgriezta noteiktajā vietā un laikā, tad Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt soda naudu 3,00 EUR (trīs eiro) apmērā par katru nokavēto stundu. Ja kavētais laiks pārsniedz 3 (trīs) stundas, Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt pilnas dienas nomas maksu.
36. Ja Nomnieks neievēro šī līguma nosacījumus un Nomniekam tiek konstatēti pārkāpumi Automašīnas lietošanā, tad Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt soda naudu par izdarītajiem pārkāpumiem. Ja Nomnieks nesedz zaudējumus, atgriežot Automašīnu, tad Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt soda procentus, kas sastāda 1% dienā no kopējās parāda summas par katru nokavēto dienu, līdz tam brīdim, kamēr Nomnieks nav pilnībā norēķinājies ar Iznomātāju.
37. Ja Nomnieks vienpusēji lauž līgumu un tas nav saistīts ar Automašīnas tehnisko stāvokli vai kādu citu radušos situāciju, kurā nav iespējama Automašīnas turpmākā kustība un tā arī nav Iznomātāja vaina, tad Iznomātājs ir tiesīgs atgriezt Nomniekam 50% (piecdesmit procenti) no summas, kas palikusi pāri par neizmantotām dienām. Iznomātājam atmaksa jāveic ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
38. Gadījumā, ja Nomnieks nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Nomnieks piekrīt un Iznomātājs ir tiesīgs sniegt informāciju par Nomnieku bez iepriekšējas Nomnieka piekrišanas jebkurai trešajai personai pēc savas izvēles (tai skaitā nodot to personu datu apstrādei, datu bāzē nomas vēstures veidošanai www.Rentmama.lv).

Norēķini/Maksājumi.
39. Parakstot šo nomas līgumu, Nomnieks apņemas apmaksāt Iznomātājam:
1. Nomas maksu par iznomāto Automašīnu, kāda aprēķināta par faktisko nomas periodu.
2. Samaksu par apdrošināšanu, samaksu par piegādi, likumā noteiktos nodokļus un nodevas, kā arī citus maksājumus, par kādiem abas puses ir vienojušās.
3. Gadījumā, ja Nomnieks izbeidz īres periodu pirms termiņa, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas tarifu.

Pušu atbildība.
40. Puses risina šī Līguma sakarā radušos strīdus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.
41. Puses ir atbildīgas par šī Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.
42. Visi strīdi, kuri var rasties šī līguma neizpildes gaitā, vispirms jārisina pārrunu ceļā. Ja strīdi pārrunu ceļā netiek atrisināti, tie jāizskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

© 2014, Visas tiesības rezervētas.
Tālr.uzziņām: +371 26710000, epasts: